NIECAŁKOWITE OKTAWY

Zakres aplikacji

Celem analizy spektralnej jest badanie sygnału w odniesieniu do jego składowych w różnych pasmach częstotliwości, przy czym prążki mają odpowiednio taką samą bezwzględną (wąskopasmową analizę) lub względną (oktawową analizę pasmową), w zależności od zadania do wykonania. Analiza pasma oktawowego odpowiada ludzkiej percepcji tonalnej, np. sekwencja półtonowych kroków na fortepianie jest porównywalna z analizą pasma 1/12 oktawy, co z kolei stanowi udoskonalenie analizy pasma 1/3 oktawy. Dalszym powodem zastosowania analizy oktawowej zamiast analizy wąskopasmowej jest to, że ta pierwsza oferuje lepszą rozdzielczość częstotliwości przy niższych częstotliwościach.

Opis

Ta opcja umożliwia badanie widmowe aktywowanych kanałów z filtrami 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 i 1/48 oktawy, przy czym rozdzielczość oktawową można dobierać dla każdego kanału. Środkowa częstotliwość najwyższego pasma częstotliwości odpowiada przepustowości audio/FFT wybranej w konfiguracji. Najniższe pasmo częstotliwości jest 11 oktaw poniżej najwyższego.

Przechowywane widma oktawowe są obliczane z uśrednieniem i/lub ważeniem czasowym (Fast, Slow, Exp.) z sekwencji "surowych" widm oktawowych. Rozdzielczość częstotliwościowa oktawy przy niskich częstotliwościach jest z natury wysoka. Aby uzyskać wysoką rozdzielczość za pomocą FFT, musiałaby zostać wybrana duża liczba linii; może to jednak nastąpić kosztem mniejszej rozdzielczości czasowej.

Widma mogą być wyświetlane na wykresach widmowych (słupek, kontur, linia), sonogramach i wykresów wodospadowych. Przebieg czasowy pasm częstotliwości może być przedstawiony na wykresie historii czasu.

Cechy

Zakres pomiarowy: 0.01 Hz - 80 kHz, w zależności od przepustowości audio/FFT

Dodatkowe cechy:

  • rozszerzenie analizy o filtry cyfrowe o stałej względnej szerokości pasma przy rozdzielczościach 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 i 1/48 oktawy do 80 kHz
  • możliwość równoczesnej analizy 1/3 oktawy, 1/n oktawy oraz FFT
  • jednoczesne wyświetlanie widma chwilowego, minimalnego, maksymalnego i Leq

Wymagania

Ta opcja wymaga ważnej licencji oprogramowania SAMURAI.