DRGANIA BUDYNKÓW

Zakres aplikacji

W przypadku prac budowlanych w miastach i na terenach przemysłowych duże znaczenie ma kontrola imisji w odniesieniu do drgań. Wysoka gęstość zabudowy powoduje, że osoby przebywające w budynkach mieszkalnych i biurowych są coraz częściej narażone na wibracje w ich pobliżu.

Opis

Opcja "Building Vibration" umożliwia pomiar i analizę drgań budynków zgodnie z DIN 4150 w celu oceny ich wpływu na inne budynki i konstrukcje, a także ludzi w nich przebywających.

Po wystąpieniu wibracji, znacznik zostaje ustawiony na wykresie prędkości/częstotliwości drgań w miejscu określonym przez odpowiednią częstotliwość i maksymalną prędkość z trzech osi. Wartości orientacyjne prędkości drgań w fundamentach budynków komercyjnych, budynków mieszkalnych i chronionych zabytków są przedstawione graficznie na powyższym rysunku.

Już w trakcie pomiaru rozkład znaczników pokazuje, czy i jak często przekroczono wartości progowe dla danego typu budynku.

W celu oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, opcja zapewnia pomiar parametru KB (t) (poziomy Takt-Maximal zgodnie z niemiecką normą TA Larm) ważonego częstotliwościowo.

Opcja "Building Vibration" w połączeniu z naszym przenośnym i solidnym systemem pomiarowym Soundbook oraz sejsmometrem ICP opracowanym specjalnie do tego zastosowania, jest poręcznym i wygodnym rozwiązaniem do pomiaru, analizy i oceny drgań budynku.

Cechy

Sensory: sejsmometr SINUS 3D oraz inne czujniki prędkości drgań

Zakres pomiarowy: sejsmometr SINUS 3D: 1-80 Hz albo 1-315 Hz

Przegląd oprogramowania:

  • graficzne przedstawienie prędkości drgań w fundamentach (budynki komercyjne, mieszkalne i chronione zabytki)
  • sygnał czasu, FFT, analiza tercjowa i statystyczna w czasie rzeczywistym
  • tabela sekwencji drgań pokazująca datę/godzinę, oś dominującą, częstotliwość i poziom
  • eksport do programu Excel, plików tekstowych, UFF i bezpośrednio do oprogramowania NWWin

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.